header001

 انجمن و کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

Dr.Zerehsazبا تغییر عنوان رشته از کتابداری به علم اطلاعات و دانش‌شناسی انتظار می‌رفت تا زمینه اشتغال دانش‌آموختگان رشته، علاوه بر انواع کتابخانه‌ها و آرشیوها در سازمان‌ها، نهادها و بخش‌های مرتبط دیگر نیز فراهم شود. همچنین این ضرورت کاملا احساس می‌شود که پس از این تغییر، رویکرد سنتی کارمندپروری در رشته نیز عوض شود