header001

استاندارد مجموعه: تجربه‌ای جدید در تدوین استاندارد

 

تراوش دکتر حافظیاستاندارد مجموعه: تجربه‌ای جدید در تدوین استاندارد

مهدی علیپور حافظی

دبیر کارگروه تخصصی تدوین استاندارد مجموعه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

استانداردها، در هر حوزه‌ای نشان‌دهنده حداقل‌های لازم و بایدها در حوزه کاربرد هستند. این حوزه می‌تواند مرتبط با محصول و یا خدمت باشد. از