header001

nishkhand

کتاب‌خوانی و تورم

تورم رفته بالا از سر و کول
حسابی گنده گشته همچو یک غول
در این وضعیت پیچیده چسبد
کتابی؟! نههههه عزیزم! اندکی پول

******

بخوان گرچه نداری شغل و خانه
و در جیبت شپش ها کرده لانه

بخوان هرگز مشو غمگین از آن فرد