header001

 

ارتباطات علمی در فضای  مجازی؛ ضرورت حضور پژوهشگران در وب اجتماعی

sarafzade2چکیده

در دنیای مجازی امروز ابزارهای بسیاری برای تسهیل ارتباطات علمی به وجود آمده‌اند. این ابزارها تباد